اَندر بابا شدن ِ آقایون

طوری نشسته بودم که اتاق ِ نوزادان را خوب ببینم ،کاش می توانستم قیافه ی پدرها را وقتی نوزاد را می آورند که برای اولین بار ببینند ثبت کنم !

بابای شماره ی یک : واییییییییی این انگشت هم در آورده !

بابای شمار ه دو:اِ ؟خودش شیر خواست ؟چه باهوشه !

بابای شماره سه :همینطور ماتش برده بود 

بابای شماره چهار:با همه سلام و احوال پرسی می کرد ،از همه خیلی تشکّر می کرد ،ازکادر بیمارستان بگیرین تا همراه ِ مریضای دیگه به زور از بخش بیرونش کردن !

من هم که سرم درد می کنه برای همچین وقتایی دیگه !

/ 4 نظر / 4 بازدید
مینجق

خاله شدن مبارک باشه! انگشت در آورده" خیلی باحال بود.

ياس سفيد

بابا ها و ذوق كردناشون[نیشخند] سلام خوبي ؟

مینجق

می گم خوش به حال نی نی که خاله اش شمایید