سهم

این حلقه سهم ِ تو

اندوه سهم من

یک حلقه و نصفی از آن ِ او 

این حفره ی توخالی ِ اندوه سهم من

یک چندم ِاین کهنه ِزنجیر ِ گسسته  مال ِ تو

گرد و غبار ِ خاطراتش  مال ِمن

نه ؟

گردوغبارش مال ِتو

تمام خاطراتش ازآن ِمن

                                  دی 89

به همسر ِ پدرم 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید