کپی پِیست ِ به روز ِ خودم

  هانس زیمر  و آهنگ هایش شده اند موسیقی متن ِبیست و چهار ساعت ِ اتاق پسر جان وقتی می خواستم بگویم بسه یه کم صداش رو کم کن ،یادم اومد سال ها پیشتر مادرم چقدر صبور بود با من و آن ضبط کاست دارم .چشم هایم را بازنکرده دگمه اش رو فشار می دادم ،شب هم خوابم می بردوکاست می رسید به آخر

گاهی سعی می کنم از بالا به خودم نگاه کنم .به رفتارم با بچّه ها ،چقدر اشتباه دارم من 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسن

به این فکر مینکم که اگه بچه ی من شبیه من بشه که رسما از دستش دیوانه میشم.طفلی مامان بابام چی میکشن از دست من.دبیرستان که بودیم تصمیم میگرفتیم بریم رصد اونم کویر.اون موقع هنوز خیلی موبایل مد نبود و تا ما بریم و برگردیم دلشون هزار راه میرفت