سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

 

                                                                                              استاد شهریار
/ 0 نظر / 20 بازدید