شروع

هر لحظه می تواند آغاز باشد .  آویزان شدن از ریسمان های پوسیده ی گذشته را رها کنیم . ما وظیفه داریم درست زندگی کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید