به خدا معلم من که تو دست کبریایی

معلم ها ی من همیشه برایم خاص و محترم بوده اند .هر کدام به نوعی در جزیی از من امروزم نمایانند .دست تمامی کسانی را که سوای فرمول ها و مطالب روتین کتاب ها به من آموخته اند چگونه زندگی کنم می بوسم .

/ 2 نظر / 10 بازدید
ثمین

کم پیدایی!