بپذیر

هر چقدر انکار کنی که نیست .خودت را به ندیدن و نشنیدن بزنی .سرت  را گرم کنی به بازیچه های ِ آویزان از نخ های نامرئی ِ خیمه شب بازی ِ روزگار ! خودت را دور زده ای ، آخر سر می رسی به همان جایی که بودی و می بینی که هست . سنگینی ِ آن حجم کوچک  ِ نادیدنی ِ دست نخورده سر جایش هست . گریز راه چاره نیست . بپذیر ... . 

/ 4 نظر / 30 بازدید
نیلوفر

ممنون[گل][گل] موفق و پيروز باشيد

نیلوفر

ممنون[گل][گل] موفق و پيروز باشيد

[لبخند]

مامان آرمان

معمولا اهل پذیرش نیستم