ما غافلگیر کردن را دوست داریم .

سوئیچ زاپاس را برداشتیم .ده دقیقه مانده به اتمام ِ باشگاه رفتیم و ماشین را همان حوالی پیدا کردیم و با بچّه ها نشستیم و منتظر شدیم ! به محض دیدن سوژه ، چراغ های ماشین را روشن نمودیم  ! 

اوّلش که هاج و واج نگاه کرد بعدش ده دقیقه ، یک ربعی  همینطور می خندید و با انگشت اشاره تهدید می کرد یا خط و نشون می کشید به هر حال ... بدین گونه پنجم اسفند را تبریک گفتیم  :)))

/ 4 نظر / 3 بازدید
سیم سیم

یعنی خبر ندادین و یواشکی رفتین توی ماشین ؟

ا. ش.

تا باشد از این غافلگیری‌ها باشد [گل] کلی گل نثار کنید از قول ما برای آن پنجم اسفندی :))

پنجم اسفند ؟