بی بی ِ کودکی هامان هم رفت

پروین دخت یزادنیان (بی بی قصّه های مجید )شباهت غریبی به مادربزرگم داشت (مادر ِپدرم ).سوای این تشابه چهره من عاشق لهجه ی شیرینش بودم .روحش شاد

هر وقت قصّه های مجید رو می دیدم یاد ِ کته با زرده ی تخم مرغ مادربزرگم می افتادم که اغلب وقتی بعدازظهری بودم برای ناهارم حاضر می کرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید