بدون غلط

مامان جان بدونِ غلط شده ام ! 

   دخترم از مدرسه که اومد این یادداشت رو با دفتر دیکته اش داد به من                      

/ 1 نظر / 3 بازدید