نفس ریال به شماره افتاده است .

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است !سکوت همیشه هم دلیل رضایت نیست آرامش ِ قبل از طوفان هم بسیار داشته ایم .چه کنیم ؟

یا بهتر است  بپرسم که مردم چه کنند تا ارزش چندغازی که در جیب دارند حفظ شود؟

 

حتما می دانید که  چندر غاز یعنی :

 به روایت از لغت نامه دهخدا : چندرغاز. [ چ ِ دِ ] (اِمرکب ) شندرغاز. پولی بسیار کم . پول اندک . نقدینه ٔ ناقابل . تنخواهی سخت اندک . پولی بسیار ناچیز (بصورت تحقیر و تخفیف ). وجه اندک 

/ 0 نظر / 4 بازدید