هرخوشحالی زحمتی داره

سه شنبه

پزشک :خب ؟! فردا مدرسه نمیری برات گواهی می نویسم .

دخترم با صدای گرفته :هورااااا

پزشک :به هرحال هر خوشحالی زحمت داره دیگه نه ؟

دخترم :وای آمپول !!  به هرحال منم تحمّل می کنم .جانمی جان مدرسه نمیرم !!

چهارشنبه صبح

ساعت ده :الان زنگ چندمه ؟

ساعت ده و نیم :خوش به حالشون الان علوم داریم .

ساعت یازده :من حوصله ام سررفته

ساعت دوازده :کاش گواهی نمیداد

ساعت دوازده و نیم :اصلا من حالم خوبه منو میبری مدرسه !

ساعت ... :من حوصله ام سررفت

...

نه شب :بابا ؟من امروز حوصله ام سررفته ها ،همش تقصیر دکتر بود!! 

/ 0 نظر / 3 بازدید