پاک کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب

...

که چراغی آورده ای در پیش آفتاب که آفتاب را با این چراغ می بینم ! حاشا ! اگر چراغ نیاوری ،آفتاب ،خود را بنماید .چه حاجت به چراغ است ؟

                                                                          فیه ما فیه 

/ 3 نظر / 5 بازدید
...

[متفکر]

باهری

... آفتاب آمد دلیل آفتاب. کتاب ارزشمندی ست یک بار خواندنش کافی نیست.

م

اگر هر کدام از ما معلم جماعت یک شاگرد مثل تو داشت غمی نبود .همین که فیه ما فیه می خوانی جای قدر دانی دارد .این چند روز نشسته ام و اینجا را خوانده ام .خندیده ام ،گریسته ام .این همه سال ؟! کم نیست .می دانم سخت بوده ولی انگار در خفا برای خودت خلوتی ساخته ای و بی بهره بوده ایم .شاید هم بی خبر !می خواستم بیایم مراسمتان بعد دیدم اینطور شاید بهتر ارتباط برقرار کنم