حساب به دینار

3700 تومن رو ندادیا 

پسرم:سه تاهزاری و یه پونصدی و یه آدامس آورد داد به باباش !

من به بانک آدامس ندادم 

پسرم :مسائل بانک و شما به من مربوط نیست .آدامس خودش واحد رایجی هست !

/ 0 نظر / 4 بازدید