شب بیدار شدن

شب خوب نگریستن و دیدن خود برای رسیدن به او نه با چشم بسته گریستن ! شب یافتن نه گرفتن !شب بیدار شدن نه بیدار ماندن 

/ 2 نظر / 5 بازدید
ثمین

التماس دعا

م

التماس دعا