این همه فریاد چراست ؟


عشق تو چنین حکیم و استاد چراست ؟
مهر تو چنین لطیف بنیاد چراست ؟

بر عشق چرا لرزم اگر او خوش نیست
ور عشق خوش است این همه فریاد چراست ؟

                                                                  مولوی

/ 0 نظر / 4 بازدید