بازماندگان

روستای حشمت آباد و سی درصد جمعیّتش! در حال هموار کردن راه برای ماشین کمک رسانی !

 

  

بقیّه ی اهالی روستا زنان ،کودکان  و سالمندان هستند !

مادربزرگ 87 ساله که از زیر آوار بیرون آمده !

منبع عکس ها :کریمی 

/ 0 نظر / 4 بازدید