مفاهیم ِ زندگانی و بچّه ها !

- مامان ؟ تو که نامزد نکردی ؟!!

- چطور ؟

- نامزد پیدا نکنی ؟گفته باشم !!!

- مگه چی شده ؟

- دریا خاله اش نامزد پیدا کرده حالا باید برای همه چی از اون اجازه بگیره !

- از کجا میدونی ؟

- دریا خودش گفت که می خواست خاله اش بیاد خونه شون ،مامانش گفته اون دیگه نامزد داره باید از اون اجازه بگیره !!!!

- خب من بابا رو دارم دیگه

- نه خیر ،بابا فرق می کنه !!! بابا نامزد نمیشه  ،نامزد یه کسی هست که تو خونه نیست ولی باید ازش اجازه بگیری !!!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
به پسرام

در اون صورت باباي بچه هاي ما هم نامزد ماست چون هيچ وقت خونه نيست! البته من زياد هم ازش اجازه نمي گيرم ها! فقط شب به شب اختيارا گزارش کارهايي که بي اجازه کردم رو مي گم و مي خنديم!