آخرین سخن

نگاهش گفت همه چیز تمام است و بعد ...

زمان به بعد نرسید . موعد مقرر بود همان نگاه ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
سروناز

آن نگاه !

?