در باب اهمیت صبحانه

دخترم :یعنی هر کسی روزه باشه هیچی نمی خوره ؟

تا افطار نه 

دخترم :هیچی ِ هیچی حتّی یه تغذیه ی کوچولو 

نه 

 و همچنان دخترم :پس از گرسنگی بی هوش بشه؟تازه صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی است ! بعد از ناهار کله گنجشکی میگیرم !

 

/ 1 نظر / 4 بازدید