پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

روز پدر

به پاس ِ دستان پینه بسته و چهره های خسته                                                                 روز همه ی پدر ها و مرد ها ی ِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید
عشق از ین گنبد دربسته ،برون تاختن است شیشه ی ماه زطاق فلک انداختن است مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست از همین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید
دختر جانمان را هم ثبت نام کردیم اوّل دبستان ،به قول خودش دیگه تو این خونه بی سواد نداریم!!
/ 1 نظر / 15 بازدید
پسرم :هیچ دقّت کردی ما خیلی کمتر بحث میکنیم ؟ بحث یا جنگ جهانی ؟ حالاااااااا  ! پسرم:می دونی چرا ؟ داریم بزرگ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید
 متخصص روانشناسی :بَه بَه هوش عملی 143!!!!! ،هوش 136  و می دونین یعنی چی ؟ - مادری بسیار متفکّر  متخصص :البتّه این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید