پست های ارسال شده در دی سال 1391

همایون خرم هم که رفت .نسلی که موسیقی ِ ایران با آنها به اوج رسید رو به زوال است !
/ 0 نظر / 18 بازدید

تجربه

پدر همسرم یک خیّام با فونت فوق بزرگ برایم آورده  - اینو نگه دار برای زمان پیرچشمی ! 
/ 4 نظر / 17 بازدید