درد می کند انحنای روح من

کاری می کنند که گفته شود صد رحمت به هیتلر ! نام بازی به سیاست داده اند تا نترسیم ولی باید ترسید از اینکه حیوانی دو پا و حریص به نام انسان ! سیر نمی شود .سیر نمی شود از کینه ،از خشم ، از داشتن ... . داشتن هایی که در واقع نداشته هایش را رو می کند . از عطش عقده های پوچ له له می زند تا به سرابی برسد که جز نیستی سرانجامی ندارد.اینگونه زیستن چه لطفی خواهد داشت ؟ می ترسم از روزی که بگویند روزگاری درگذشته بشر می خندید .لبخند می زد .شاد بود و با یک شکلک نشان بدهند اینطور :) !! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرزانه

تقصير سياست نيست تقصير خودخواهي بشر است که از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود