پسر جان که دارد نشان از پدر جوراب هایش را می پوشد و می ماند پدر...

 

همسر جانمان هر روز صبح در به در دنبال لنگه جوراب هایش می گشت ! من لباسا رو از روی بند میارم بچّه ها تا میکنن و میبرن میزارن کمد ،بنابراین پسرجانمان هر چی اندازه اش شده برده تو کمد خودش گذاشته 

نتیجه ی اخلاقی اینکه پسرجانمان بزرگ شده ،رنگ جوراب ها رو جدا می کنیم .

/ 0 نظر / 3 بازدید