گوشه ای امن

گاهی باید آخر بنشینی و ردیف اول را رصد کنی ! حس امنیت دارد ! راحت تری ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
ثمین

شما هم [چشمک]

ثمین

سردرنیاوردم یعنی چی [ناراحت]

مامان انیس

از خوش شانسی من بوده که باهات آشنا شدم چه ردیف آخر رصد کنی چه ردیف اول سرت به کار خودت باشه دوست فوق العاده ای هستی .فقط من از فلسفه چیزی سردرنمیارم [ناراحت]