خواهر شناسی

پسرم  دیروز اتاق تکانی می کرد نشان به این نشان که یک ساعت تمام دخترم بی وقفه صحبت کرد و چیزی نگفت حتّی به صحبت های خواهرش خندید !در عوض دخترم حسابی اتاق برادرش را گردگیری کرد :)) 

/ 8 نظر / 4 بازدید
ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]

ایران

عيدتون مبارک ، خوشبخت و سربلند باشيد.[گل]