کودکان آیینه ی والدینشان هستند .

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
خ.م.ا.ر

پس برای کودکانمان الگو باشیم منکه کودک ندارم آنا :(