صرفه جویی در زمان

امشب وقتی دخترم تکلیفای ریاضی می نوشت !

-کامپیوتر کار بابا رو راحت نکرده ؟

خب چرا ؟!!

-این همه اختراع برای تلف نشدن وقته ؟

برای راحتی ما و صرفه جویی در زمان !

-چرا باید وقت من بی خود هدر بره ؟

منظور ؟!!

-ماشین حساب برای چی اختراع شده ؟من چرا باید با این همه جمع و تفریق زمانم رو از دست بدم ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید

خیلی دلم برایش تنگ شده .از رویش ببوسید.