او

دوشنبه روز معلول بود و این هفته رو هم هفته ی معلول نامیده اند !

محدودیّت جسم روز نمی خواهد ،بهتر بود روزی برای روح ِ محدود انتخاب می کردند.

 

من کسی را می شناسم .علیرغم تصّور ِ دیگران از محدودیّتش در راه رفتن ، زیباترین قدم ها را برمی دارد .  

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
م

من کلمه به کلمه نوشته هایت را بارها خوانده ام تا ردی از این کسی بیابم .بالاخره ! آنطور که انتظار داشتم نوشتی خوشا به حال این کسی که می شناسی و درضمن حواسم هست که کمتر می نویسی !