ارتباط نقطه -قطع نقطه !

وقتی خط تلفن وابسته به سیم کشی چهل تکّه ی مخصوص باشد ! بادر نظر گرفتن این که مخابرات هم نزدیکی خانه تان باشد .خب بسیار طبیعی هست که تلفنتان خِش خِش کند و اینترنت هم که هیچ !

اینترنت ما وابسته به شرایط جوّی و ... می باشد :) باران ببارد قطع می شود ،هوا گرم شود قطع و وصل می شود ... . تصمیم داریم برای خونه یه دستگاه تلگراف پیدا کنیم :)

/ 0 نظر / 4 بازدید