به فریاد رس

ای مدنی برقع و مکّی نقاب!
سایه نشین چند بُوَد آفتاب؟
منتظران را به لب آمد نفس
ای ز تو فریاد به فریاد رس!

"نظامی گنجوی"

/ 0 نظر / 4 بازدید