شمارش معکوس _22

دخترم -من سوپریز !(یعنی سورپرایز) موپریز سرم نمیشه ها ! فردا اردیبهشت میرسه همه سکوت کردین ! تولّدم میخواین چی کار کنین ؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
مامان عليرضا و حسين

پس امسال قراره شفاف سازي کنين!!1 برعکس عليرضا که تا کوچکترين حرفي از تولدش مي شد انگار که کار اشتباه و گناهي سر زده باشه . مي گفت: وااي! چرا گفتين؟ من نبايد مي شنيدم!!

کیانادخترشهریوری

تو جلد هفتم کتاب رامونا اونجا که تولدشه و میخواد تو پارک تولد بگیره انکار این کیانای تو هس که داره حرف میزنه![بغل]