برادرانه

یوگای کودکان تفکیک جنسیتی نشده هنوز ! رفته بودیم دنبال دخترم که با پسر کوچولوی هم یوگاییش دنبال هم کرده بودن و می اومدن ،پسرم تا اونا رو دید اخماش رفت تو هم وچشم غره ای به پسرک کرد و یواش در گوشش گفت خواهر منو اذیّت کنی با من طرفی !!!

/ 1 نظر / 4 بازدید