بازگشت

دیروز پیاده از منی به مکّه اومدیم .فقط من موندم اینجا شهرداری نداره ؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
خانمی

نفس کشیدن درهوای مکه آمیزه ای از عشق وشور وهیجانی وصف ناشدنی احساس حضور ،نزدیکی ،قطره ای اشک ودیگر هیچ.