اندر فواید دعوت کردن دوست

امروز پسرم دوستش رو دعوت کرده بود ناهار ،اونقدر بازی کردند و به هم گیر دادند که شب دیگه کاری با ما نداشت که هیچ ،خواهرشم حسابی تحویل گرفت و در کمال صلح و آرامش باهاش بازی کرد و بعدشم راحت گرفت خوابید !

/ 0 نظر / 3 بازدید