ضربدر صفر

معاونش زنگ زده ! دخترت منو ضربدر صفر کرد !

پرسیدم کی شیرش رو نخورده ؟فقط دختر شما دستش رو بلند کرد 

چرا؟

- شیر سرد بخورم دل درد می گیرم میبرم خونه گرمش می کنم 

زنگ میزنم از مامانت می پرسم خوردی یا نه ؟

- شما کاری می کنین مثل بقیه دروغ بگم بعدشم میگین دروغگو دشمن خداست !

/ 2 نظر / 9 بازدید
ه.ا

و این نتیجه برخورد صحیح خانواده است اگر جامعه خرابش نکند

مهناز

جامعه چنان به حساب باور ها میرسه