پناهگاه

بعضیا از بیکاری میان نت ،من از مشغله زیاد پناه آوردم به اینجا ! و قایم شدم :) 

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینجق

[لبخند]

جودی

زندگي همهمه مبهمي از خاطره هاست ... هركجا خنديديم... زندگي آنجاست [لبخند][گل]