باید یکی باشه که ...

پسرم زنگ زده :دخترت چی کار می کنه ؟دلش برام تنگ شده ؟! بهونه ی منو می گیره ؟چی میگه ؟چی کار میکنه ؟

تو چی ؟دلت برای خواهرت تنگ شده ؟

- حوصله ی آدم سرمیره وقتی کسی نیست بهش گیر بده صداشو دربیاره دیگه !!!حالا گوشی رو بده به دخترت !!!

-----

دخترم :می خوام کارتون تماشا کنم .

خب برو ببین 

دخترم :جان تلویزیون مال ِ خودمه ،ولی اینطوری نمی چسبه باید یکی باشه آدم سر کارتون یا ایکس باکس باهاش کَل کَل کنه برنده بشه !!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
مینجیق

نازی!

باهری

... زنده باشن انشا الله...سایه تون بر سرشون مستدام.

خوشحالم که همدیگر را دارند و به همدیگر عشق می ورزند به نظر من خانواده خوب بزرگترین نعمت است