در نقش پدر یا مادر ،آنچه که هستید به شیوه یی بسیار مؤثرتر به فرزندانتان می آموزد،تا آنچه که می گویید.

                                                             هفت قانون معنوی برای والدین

                                                                  ترجمه گیتی خوشدل

/ 3 نظر / 6 بازدید