قسمتی از نامه ی سی ام

ما انسانیم ،نه آنکه عقرب کاشانیم.

ما افعی نیستیم _با کیسه هایی از زهر ِ ناب ِ خالص _ که اگر باشیم هم باید ان کیسه را پیش از روز ِبزرگ ِترک ِ تنهایی،چون دندان پوسیده از ریشه به فساد آلوده و یکپارچه درد،به دور اندازیم .

عزیزمن !

ما برای تکمیل هم آمده ییم ،نه برای تعذیب و تعزیز هم ،

این عین حقیقت است .

چهل نامه ی کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی ،این نامه های کوتاه ابراهیمی به درد همه می خوره

/ 3 نظر / 8 بازدید
خ.م.ا.ر

زیبا بود [گل]

سعدالله

[گل]

باهری

... ایشان در کتاب ابو المشاغل هم نکات بسیار خوب وخوادنی دارد... مرسی