آنا

آنا یعنی مادر

مکان: هواپیما زمان: نصفه ی شب پسرم :سودوکو حل میکرد دخترم :نقّاشی میکشید من: کتابم افتاده بود زیر صندلیم اون پایین پیداش نمی کردم همسرم:توی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
13 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
11 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
17 پست
بهمن 93
21 پست
دی 93
35 پست
آذر 93
30 پست
آبان 93
19 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
17 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
16 پست
دی 92
20 پست
آذر 92
26 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
22 پست
مرداد 92
22 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
17 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
16 پست
آذر 91
22 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
32 پست
تیر 91
23 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
34 پست
بهمن 90
35 پست
دی 90
19 پست
آذر 90
32 پست
آبان 90
27 پست
مهر 90
30 پست
شهریور 90
28 پست
مرداد 90
30 پست
تیر 90
23 پست
خرداد 90
25 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 88
1 پست