آنا

آنا یعنی مادر

دانش آموز دوم دبیرستان خودکشی کرد . یک نوجوان شانزده ساله چرا باید به اینجا برسه ؟
/ 20 نظر / 21 بازدید
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
13 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
11 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
17 پست
بهمن 93
21 پست
دی 93
35 پست
آذر 93
30 پست
آبان 93
19 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
17 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
16 پست
دی 92
20 پست
آذر 92
26 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
22 پست
مرداد 92
22 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
17 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
16 پست
آذر 91
22 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
32 پست
تیر 91
23 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
34 پست
بهمن 90
35 پست
دی 90
19 پست
آذر 90
32 پست
آبان 90
27 پست
مهر 90
30 پست
شهریور 90
28 پست
مرداد 90
30 پست
تیر 90
23 پست
خرداد 90
25 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 88
1 پست