یک سر و دو گوش

دخترم :خانم معلّمم شش تا چشم داره ها میدونستی ؟

نه؟!! چطوری کشف کردی ؟

دخترم :خودش گفته شاید گفته نمیدونم ولی پشتش به ما هم باشه میگه ردیف دو صحبت نکن پس دوتا پشت سرش هست بالای هر گوشش هم یکی !!

حرف دیگه ایی برای گفتن نداریم ،وقتی پای ِ دخترم به خونه میرسه تا بخوابه توصیف مدرسه و خانمشه و پسرم که آخرش از کوره به در میشه و میگه  اوّلی ِ مدرسه ندیده ،بعد مقابله به مثل شروع میشه و از آنجایی که هر نیرویی عکس العملی داره دخترم جوابشو میده که خودتم اوّلی ،خودتم اوّلی و چرخه ی مشهور شروع میشه و هنوز ادامه داره ...

 

پ ن : قدیما میگفتن یه سر و دوگوش اومده یادتون هست ؟این خانم معلّم محترم هم شش چشم دارن !

/ 0 نظر / 5 بازدید