سکوت

سکوت را دوست دارم .جسارت سفر می دهد در زمان ! مجال اندیشیدن پیدا می کنی و یافتن  خودت ... . 

/ 3 نظر / 4 بازدید
...

می دانی جنس کلمات تو و اندیشه ات با زنان دور و بر من فرق می کند .مادر جالبی هستی مادری ساکت ؟

حسنا

جسارت سفر در زمان !!!