لبخندِ خسته

دستان ِ گرم 

و نگاهی اَمن 

دیگر چه بخواهم ؟که من تو را دارم .

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرشته

کاش دستان خدا پیدا بود تا در آن وقت که بی حوصله وتنهایی ودلت از غم دنیا مملو. بزنی تکیه برآن وبخندی به همه رنج جهان. سلام مهربون به روزم ومنتظر نگاهت که یاریم دهد برای اندیشه های خوب.