# استاد

تجربه

پدر همسرم یک خیّام با فونت فوق بزرگ برایم آورده  - اینو نگه دار برای زمان پیرچشمی ! 
/ 4 نظر / 17 بازدید