# درد_می_کند_انحنای_روح_من
معنی تفاوت فرهنگی رو هم فهمیدیم ! بلانسبت البتّه    پ ن :چه گویم که ناگفتنم بهتر است 
/ 1 نظر / 13 بازدید