...

جاهایی هست ،کلمات را گُم می کنم . ردیف نمی شوند ! مثل دانه ای از رَج در رفته !

/ 1 نظر / 8 بازدید
پدر پسر سمپادی

این حالت راوهمه ما به گونه ای تجربه میکنیم