وداع با سیمین در روز جهانی زن !

‎... گریه نکن خواهرم. در خانه‌ ات درختی خواهد رویید و درخت‌ هایی در شهرت و بسیاردرختان در سرزمینت ... و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ ها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌ آمدی سحر را ندیدی؟...!

سووشون / سیمین دانشور

روحش شاد 

/ 2 نظر / 6 بازدید
ا. ش.

روحش شاد یادش همواره زنده.

فرزانه

منتظر و چشم براه آخرین داستانش بودم ...هر چند هیچ داستانش به پای سووشونش نمی رسید ...بودنش نفس و دلگرمی بود یادش گرامی