بابا طاهر ِ ...

یکی از سوالات بنویسیم ورقه ی دخترم و جوابی که نوشته !

نام چند شاعر ایرانی را بنویس : سعدی -حافظ - مولوی -مثنوی - شهریار -بوستان -گلستان - بابا طاهر ... (بقیّه ی اسمش را اینجا نمی شود نوشت ) !!! -نظامی -شکوه قاسم نیا که من شعرهایش را خیلی دوست دارم !

/ 1 نظر / 5 بازدید
...

[قهقهه]